Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri işlemleri


1. ÖNEMLİ DUYURULAR

 *  03.05.2024 tarih ve 2024-14 sayılı İl Spor Disiplin Kurulu Kararı.pdf
 * Spor Kulüplerinin Spor Kurslarından Elde Ettikleri Gelirler Hk..pdf
* Spor Kulüpleri tarafından açılan spor salonlarında/tesislerinde, lisanslı sporcularının spor kulübü adına spor faaliyetlerine katılımları amacıyla yaptıkları hazırlık ve eğitim çalışmaları dışında herhangi bir  kimseye  bağış  vb.  hangi  ad  altında  olursa  olsun  ücret  karşılığında  ya  da  üyelik  ilişkisi içerisinde tesisten yararlanma imkanının veriliyor olması halinde, ilgili spor salonu/tesisi 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine tabidir ve İl Müdürlüğümüzce Çalışma İzin Belgesi düzenlenmeden spor kulübü tarafından faaliyette bulunulamaz. Spor Kulüplerimizin bilgisine sunulur.
 * Spor kulüplerimizin 2023 yılına ait beyannamelerini 2024 MART ayı sonuna kadar e-devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden vermeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.
* WADA (Dünya Anti Doping Ajansı) tarafından yayınlanan 2024 yılı yasaklılar listesinin İl Müdürlüğümüze bağlı tüm spor alanları , spor kulüpleri ve İl Müdürlüğünüz denetiminde bulunan özel spor salonlarında sporcuların görebileceği yerlerde panolara asılması gerekmektedir. Söz konusu WADA 2024 Yasaklılar Listesi,  Spor Hizmetleri Genel  Müdürlüğünün internet adresinden https://shgm.gsb.gov.tr/Duyuru/267660/wada-2024-yasaklilar-listesi-yayinlandi.aspx temin edilebilir. Gereği bilgilerinize sunulur.
* Spor Kulüpleri, Üst Kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri ile ilgili 7405 Sayılı Kanunun 2 (iki) maddesinde değişiklik yapılmasıyla ilgili  2 Kasım 2023 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7464 Sayılı Kanun ile TIKLAYINIZ.pdf
* 2 Kasım 2023 tarihli ve 32357 saylı Resmi Gazetede yayımlanan 7464 Sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince Spor Kulüpleri ve üst kuruluşların tüzükleri ile idari ve mali yapılarını mevzuata uygun hale getirmeleri için süre 26/10/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
 * Üye ekleme-çıkarma işlemleri spor bilgi sisteminde spor kulüplerinin erişimine açılmıştır. Kulüp Başkanları e-devlet üzerinden spor bilgi sistemine girerek üye ekleme-çıkarma işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Aynı şekilde iletişim bilgileri, adres bilgileri güncellemeleri, kulüp bilgi formları işlemleri sistem üzerinde aktiftir. Spor Kulüplerimizin bilgisine sunulur.
*
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce Spor Kulüplerinin Vergisel Yükümlülükleri Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından Almış Olduğu Yazı.pdf
*

Bakanlık Makamının kararı ile 7405 Sayılı Kanunda Yer Alan Uyum Süreleri 26/10/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Spor Kulüplerimizin bilgisine sunulur.

*

Beyannameler için 16.03.2023 tarihinde gün içerisinde E-devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemi uygulamasında ekranlarımız aktif hale gelecektir. Spor Kulübü başkanları veya yönetim kurulu kararı ile belirlenen Danışman yetkisi verilen kişi E-devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemi uygulanmasına giriş yaparak beyannamelerini verebilirler.

*

Beyanname Ekranlarının Kullanımıyla İlgili Görsel Giriş Klavuzu.pdf
*

26 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Geçici 1. Maddesi gereğince; kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yeni mevzuata uygunluğunu sağlamayan kulüplerin tescilleri iptal edilecektir. İlimizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin ivedi olarak tüzük değişiklikleri için İl müdürlüğümüze başvurmaları gerektiği ilanen duyurulur.

* 26 NİSAN 2022 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7405 Sayılı Kanun gereğince, bu tarihten önce Derbis kanalıyla İl Sivil ve Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne yapılan tüm zorunlu bildirimlerin, Kanunda belirtilen süre içerisinde İl Müdürlüğümüze dilekçe ekinde bildirilmesi gerektiği, aksi durumda Kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem tesis edileceği ilanen duyurulur.
* Kuruluş tescilini yaptıran spor kulüplerinin vergi dairesinden vergi numaralarını almaları akabinde ve Bankada hesap açtırmaları halinde İban numaralarını İl Müdürlüğümüze bildirmeleri hususu önemle rica olunur.
* Adres değişikliği bildirimleri kulüp başkanları tarafından e-devlet GSB spor bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır, ayrıca kulüp bilgi formları yine aynı şekilde temin edilecektir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2. SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ MEVZUATI

*

Spor Kulüpleri ve Spor Fedarasyonu Kanunu.pdf

*

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği.pdf

*

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği Ortaklık Yapısı Pay Sahipliği Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği.pdf

*

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik.pdf

*

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.pdf

*

Spor Kulüplerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına Dair Yönetmelik.pdf

*

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.pdf
   

3. SPOR KULÜBÜ KURULUŞ İŞLEMLERİ

3.1

Spor Kulübü Tüzüğü Örneği.docx

3.2

Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi Formu.docx

3.3

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

3.4

Kurucu Üyeler Adli Sicil Kayıtları (Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydını İçerecek Şekilde- E Devletten)

3.5

Kurucu Üyeler Spor Ceza Bilgi Formu (Son 5 yıllık E-Devlet)

3.6

Kurucu Üyeler TFF Cezası Olmadığına Dair Belge.docx

3.7

Kurucu Üyeler Kimlik Fotokopileri

3.8

Adres Beyanı: Kulübün on rakamlı UAVT adres kodu (Kuruluş Bildirimi Evrakında Yazan Adres İçin)

3.9

Kulüp Amblemi (Jpg. formatında) Diijital Olarak (Cd vb.)

3.10

Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan alınan izin yazısı.

3.11

Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde bunların Türkiye'de ikamet izni sahibi olduklarını gösterir belgeler.

3.12

Spor kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği
 3.13 Spor Kulübü Tescili  İl Müdürlüğünce Yapılarak Tebliğ Edildikten Sonra
  3.13.1 Kulüp adına vergi numarası alınması ve bildirilmesi 
    3.13.2 Kulüp adına banka hesabı açılarak İBAN alınması ve bildirilmesi
  3.13.3 Kulüp adına KEP adresi alınması ve bildirilmesi
  3.13.4 Kulüp adına kaşe/mühür yaptırılması
 3.14 Spor Kulübünün Tescilinden İtibaren 6 Ay İçinde Yapılması Zorunlu Genel Kurul
  3.14.1 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx
  3.14.2 Yönetim Kurulu Karar Örneği - Aslı Gibidir Onaylı ( Genel Kurul gündem maddeleri belirtilecek )
  3.14.3 Genel Kurul Duyurusu (Yazı, Gazete vb. Kanıtlayıcı Belgeler)
  3.14.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
  3.14.5 Hazirun Listesi
  3.14.6 Yönetim ve Denetim Kurulu (Varsa Diğer Kurullar da ) Asıl ve Yedek Üyeleri Adli Sicil Kayıtları (Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydını İçerecek Şekilde- E Devletten)
  3.14.7 Yönetim ve Denetim Kurulu  (Varsa Diğer Kurullar da ) Asıl ve Yedek Üyeleri Spor Ceza Bilgi Formu ( Son 5 yıllık, E-devlet)
  3.14.8 Yönetim ve Denetim Kurulu (Varsa Diğer Kurullar da ) Asıl ve Yedek Üyeleri TFF Cezası Olmadığına Dair Belge (Futbol Branşı olan Kulüpler için).docx
  3.14.9Yönetim ve Denetim Kurulu (Varsa Diğer Kurullar da ) Asıl ve Yedek Üyeleri İçin Taahhütname.docx
  3.14.10Spor Kulübü Tüzük Örneği (İlk Olağan Genel Kurul).docx

 

4. DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ

4.1

Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx

4.2

Yönetim Kurulu Karar Örneği - Aslı Gibidir Onaylı ( Genel Kurul  gündem maddeleri belirtilecek- Gündem maddelerinden birinde Tüzüğün tamamen değiştirileceği ve varsa isim ve amblem değişiklikleri belirtilecek ) ( Gençlik ve Spor Kulüpleri spor kulübü olarak devam etme tercihini ayrıca belirtecek) 

4.3

Genel Kurul Duyurusu (Yazı, Gazete vb. Kanıtlayıcı Belgeler)

4.4

Genel Kurul Divan Tutanağı

4.5

Hazirun Listesi

4.6

Spor Kulübü Tüzük Örneği (Dernek Statüsünden Geçen).docx

4.7

Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri Adli Sicil Kayıtları (Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydını İçerecek Şekilde- E Devletten)

4.8

Yönetim ve Denetim Kurulu  (Varsa Diğer Kurullar da ) Asıl ve Yedek Üyeleri Spor Ceza Bilgi Formu ( Son 5 yıllık, E-devlet)

4.9

Yönetim ve Denetim Kurulu (Varsa Diğer Kurullar da ) Asıl ve Yedek Üyeleri TFF Cezası Olmadığına Dair Belge (Futbol Branşı olan Kulüpler için).docx

4.10

Yönetim ve Denetim Kurulu (Varsa Diğer Kurullar da ) Asıl ve Yedek Üyeleri İçin Taahhütname.docx

4.11

Kulüp Amblemi (Jpg. formatında) Diijital Olarak (Cd vb.)

4.12

Yazışma ve Tebligat Almaya Yetkili Kişiler Formu1.docx (Belirlenen Kişiler için Yönetim Kurulu Karar Örneği - Aslı Gibidir Onaylı)

4.13

Spor Kulübü Tüzüğü İl Müdürlüğünce Onaylandıktan Sonra
  4.15.1 Vergi Dairesi kayıtlarının yeni isme uygun olarak güncellenmesi ve bildirilmesi
  4.15.2 Banka Hesabı kayıtlarının yeni isme uygun olarak güncellenmesi ve bildirilmesi
  4.15.3 KEP adresi alınarak ivedilikle bildirilmesi
  4.15.4 Spor Kulübü Kaşe ve Mührünün güncellenmesi

 

5. SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

5.1

Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi.docx

5.2

Yönetim Kurulu Kararı

5.3

Spor A.Ş. Esas Sözleşmesi (Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren)

5.4

Anonim Şirket Pay Sahipleri Arasında Tüzel Kişiliklerin Bulunması Halinde Bu Tüzel Kişilerin Unvanını Ve Merkezini Gösterir Belge

5.5

Anonim Şirketin Kamu Kurum Ve Kuruluşları Veya Eğitim Kurumları Bünyesinde Yer Alması Durumunda İlgili Kurum Veya Kuruluşun Vereceği İzin Yazısı

5.6

Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği

5.7

Spor Anonim Şirketi Organlarında Görev Alacaklar İçin Adli Sicil Kayıtları (Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydını İçerecek Şekilde- E Devletten)

5.8

Spor Anonim Şirketi Organlarında Görev Alacaklar İçin Spor Ceza Bilgi Formu ( Son 5 yıllık, E-devlet)

5.9

Spor Anonim Şirketi Organlarında Görev Alacaklar İçin TFF Cezası Olmadığına Dair Belge (Futbol Branşı için)

5.10

Spor Anonim Şirketi Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

5.11

Spor Anonim Şirketi Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi vb.)
 5.12  KEP Adresi
 5.13  Banka hesap bilgileri (IBAN)

 

6. SPOR DALI TESCİL İŞLEMLERİ

Spor Dalı Tescil ve İlaveleri İle İlgili Bilgilendirme.docx

6.1

Spor Dalı Tescil Talebini İçeren Dilekçe

6.2

Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği ( Aslı Gibidir Onaylı )

6.3

Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil Taahhütnamesi..docx

6.4

Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi (Antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe)

6.5

Spor Kulübü İle Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi.docx

6.6

Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı Faaliyetlerinin Yürütüleceği Tesislerin Bilgileri

6.7

Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler

 

7. SPOR KULÜBÜ TASFİYE İŞLEMLERİ

7.1

Genel Kurul Sonuç Bildirimi.docx

7.2

Dilekçe

7.3

Yönetim Kurulu Karar Örneği - Aslı Gibidir Onaylı ( Genel Kurul  gündem maddeleri belirtilecek

7.4

Genel Kurul Duyurusu (Yazı, Gazete vb. Kanıtlayıcı Belgeler)

7.5

Genel Kurul Divan Tutanağı

7.6

 Hazirun Listesi

7.7

Tasfiye Tutanağı 

7.8

Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont

7.9

Kulübün Vergi Borcunun Olmadığına Dair Belge

 

8. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ve BASTIRILACAK BELGELER

8.1

 İşletme Hesabı Esasına Göre Spor Kulübünce Tutulması Zorunlu Defterler

8.1.1 Karar Defteri
8.1.2 Üye Kayıt Defteri 
8.1.3 Evrak Kayıt Defteri
8.1.4 İşletme Hesabı Defteri
8.1.5 Demirbaş Defteri
8.1.6 Borç - Alacak Defteri Örneği.doc

8.2

Bilanço Esasına Göre Spor Kulübünce Tutulması Zorunlu Defterler
8.2.1 Karar Defteri
8.2.2 Üye Kayıt Defteri 
8.2.3 Evrak Kayıt Defteri
8.2.4 Yevmiye Defteri
8.2.5 Büyük Defter 
  8.2.6 Envanter Defteri
8.3 Defter Tasdik Dilekçesi Örneği.docx
8.4 Tutulacak Deftelerin Tasdik İşlemleri Hakkında.pdf
8.5 Kulüp Kaşe/Mühür Edinilmesi

 

9. BİLDİRİM FORMLARI

9.1 Üye Değişiklik Bildirim Formu.docx

9.2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi.docx

 

10. OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (1 Ay İçerisinde Bildirim Zorunlu)

10.1

Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx

10.2

Yönetim Kurulu Karar Örneği - Aslı Gibidir Onaylı ( Genel Kurul  gündem maddeleri belirtilecek

10.3

Genel Kurul Duyurusu (Yazı, Gazete vb. Kanıtlayıcı Belgeler)

10.4

Genel Kurul Divan Tutanağı

10.5

Hazirun Listesi

10.6

Adli Sicil Kayıtları (Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydını İçerecek Şekilde- E Devletten) (Genel Kurul Seçimli Yapıldı ise Tüm Yönetim - Denetim Kurul Üyeleri  ve varsa Diğer Kurullar da / Asil - Yedek İçin) 

10.7

Spor Ceza Bilgi Formu ( Son 5 yıllık, E-devlet) (Genel Kurul Seçimli Yapıldı ise  Tüm Yönetim - Denetim Kurul Üyeleri  ve varsa Diğer Kurullar da / Asil - Yedek İçin) 

10.8

Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname Formu.docx(Genel Kurul Seçimli Yapıldı ise  Tüm Yönetim - Denetim Kurul Üyeleri  ve varsa Diğer Kurullar da / Asil - Yedek İçin) 

10.9

Yönetim ve Denetim Kurulu (Varsa Diğer Kurullar da ) Asıl ve Yedek Üyeleri TFF Cezası Olmadığına Dair Belge (Futbol Branşı olan Kulüpler için).docx (Futbol Branşı olan Kulüpler için)

 

11. KEP ADRESİ EDİNİLMESİ (PTT'den)

11.1

KEP Online Başvuru Linki

11.2

KEP Başvurusu İçin Gerekli Belgeler.docx

 

12. SPOR KULÜPLERİ VE SPOR A.Ş. TESCİL YÖNETMELİĞİ HK. SUNUM

12

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR A.Ş. SUNUM1.pptx


13. SPONSORLUK İŞLEMLERİ

13

 https://sponsorluk.gsb.gov.tr/


 SPORCU KARTI TALEP FORMU.pdf

SPORDA CEZASI OLMADIĞINA DAİR BELGE HAKKINDA DUYURU

*Cezası Yoktur Yazısı E-Devlet kapısından alınabilmektedir. (Spor Bilgi Sistemi – Ceza Bilgi Formu Kısmından)

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ.pdf

Antrenör Yönetmeliği

 ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ.pdf

LİSANS İŞLEMLERİ

 TÜrkiye Basketbol Federasyonu 2021-2022 Sezonu Lisans Uygulaması Hk..pdf

(Sadece Basketbol İçin) - Yeni Çıkacak Lisans İçin Gereken Belgeler:

Kulüple İlişiğini Gösterir Belge-Basketbol.pdf

Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

 

(Sadece Basketbol İçin)-Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

Sağlık Beyan Formu.docx

1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

 

 (Sadece Basketbol İçin)-Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Transfer Sözleşmesi-Basketbol.pdf

Muvafakat Belgesi-Basketbol.pdf

Veli İzin Belgesi-Basketbol.pdf

Taahhütname-Ek-8.pdf

Basketbol Geçici Muvafakat.pdf

Sağlık Beyan Formu.docx

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

 Yeni Çıkacak Kulüp Lisansı İçin Gereken Belgeler

 Kulüple İlişiğini Gösteren Belge (1).docx

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık (Güncel)

Yüzme, Yelken, Kano, ve Rafting Branşları İçin;

Yüzme Bildiğine Dair Beyan.docx

 

 Yeni Çıkacak Ferdi Lisans İçin Gereken Belgeler

 Ferdi Lisans Talep Formu ve Veli İzin Belgesi (1).docx

Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2 Adet Vesikalık (Güncel)

 

Vize (Lisans Yenileme) İşlemleri İçin Gereken Belgeler:

Beyan Formu (18 Yaşından Küçük Sporcular İçin) (5).docx (Basketbol - Voleybol - Buz Hokeyi - Sualtı Sporlarında Sağlık Raporu Geçerli)

Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Büyük Sporcular İçin) (2).docx (Basketbol - Voleybol - Buz Hokeyi - Sualtı Sporlarında Sağlık Raporu Geçerli)

1 Adet Vesikalık (Güncel)

Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf

Ücret Alan Federasyonlar İçin Yatırılacak Ücret (Lisans Çıkaracağınız Federasyon Vize İşleminden Ücret Talep Ediyorsa, Ekteki Listeden Ücret Kısmına ve Federasyonun Banka Bilgilerine Bakıp, Dekontu Çıktı Almanız Gerekmektedir.)

 

 Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler

Muvafakat ve Taahhütname (4).docx (Sporcunun Ayrılacağı Kulpten Alması Gereken Belge)

Transfer Sözleşmesi (6).docx (Sporcunun Geçeceği Yeni Kulübün Dolduracağı Belge)

Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf

Beyan Formu (18 Yaşından Küçük Sporcular İçin) (4).docx

Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Büyük Sporcular İçin) (1).docx

2 Adet Vesikalık (Güncel)

 

 Kulüp - Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gereken Belgeler

Dilekçe

5 TRANSFER SOZLESMESI.pdf

Sağlık Raporu

En Az Bir Yıllık Oturma İzni ve ya Çalışma İzni

Pasaport Fotokopisi

Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf

3 Adet Vesikalık (Güncel)

 

 Ferdi - Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gereken Belgeler

Dilekçe

Ferdi Lisans Talep Formu ve Veli İzin Belgesi.docx

7 TAAHHUTNAME.pdf

Sağlık Raporu

En Az Bir Yıllık Oturma İzni ve ya Çalışma İzni

Pasaport Fotokopisi

Veli-Vasi İzin Belgesi-Ek-1.pdf 

2 Adet Vesikalık (Güncel)

 

 Atletizm, Bedensel Engelliler ve Voleybol Federasyonları Geçici Transfer İçin Gerekli Olan Belge

Atletizm Geçici Muvafakat.pdf

Bedensel Eng. Geçici Muvafakat.pdf

Voleybol Geçici Muvafakat.pdf


5)  SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TASFİYE TALEBİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 A) Spor Kulübü Derneği Tasfiye Talebi Dilekçesi

 B) Karar Defteri Örneği-Aslı Gibidir Onaylı (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
 C) Genel Kurul Duyurusu
 D) Hazirun Listesi
 E) Genel Kurul Divan Tutanağı (“Spor Kulübü Derneğinin Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak)
 F) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 G) TASFİYE TUTANAĞI ÖRNEĞİ.docx
 H) Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont.

 

5)  SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TASFİYE TALEBİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 A) Spor Kulübü Derneği Tasfiye Talebi Dilekçesi

 B) Karar Defteri Örneği-Aslı Gibidir Onaylı (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
 C) Genel Kurul Duyurusu
 D) Hazirun Listesi
 E) Genel Kurul Divan Tutanağı (“Spor Kulübü Derneğinin Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak)
 F) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 G) TASFİYE TUTANAĞI ÖRNEĞİ.docx
 H) Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont.

 

 

5)  SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TASFİYE TALEBİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 A) Spor Kulübü Derneği Tasfiye Talebi Dilekçesi

 B) Karar Defteri Örneği-Aslı Gibidir Onaylı (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
 C) Genel Kurul Duyurusu
 D) Hazirun Listesi
 E) Genel Kurul Divan Tutanağı (“Spor Kulübü Derneğinin Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak)
 F) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 G) TASFİYE TUTANAĞI ÖRNEĞİ.docx
 H) Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont.